Фитосанитарна

Gjatë importit të bimëve, luleve, pemëve dhe perimeve në zonën doganore të Republikës së Maqedonisë, detyrimisht të parashtrohet aprovim lëshuar nga Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave – Drejtoria e fitosanitarisë.


Mbështetur në Ligjin për kultivim dhe mbrojtje të bimëve, Drejtoria e fitosanitarisë lëshon aprovim për import të prodhimeve për mbrojtje të bimëve me të cilat vërtetohet se prodhimet janë të shëndosha dhe jo të sëmura. Përpos aprovimit të nevojshëm, këto prodhime detyrimisht duhet ti nënshtrohen kontrollit nga ana e inspektorit fitosanitar.