Кутии цигари пуштени во слободен промет во 2020 година 10 цигари19 цигари20 цигариВкупно
Јануари 0.24 15.22 8.09 23.55
Февруари - 8.40 6.74 15.44
Март 0.74 8.83 5.96 15.53
Април - 7.91 4.94 12.84
Мај 1.04 14.84 6.57 22.45
Јуни - 5.60 6.66 12.26
Јули 0.70 9.40 9.67 19.77
Август - 8.43 5.50 13.93
Септември - 8.38 4.31 12.68
Октомври - 3.19 10.91 14.09
Ноември - 0.35 16.02 16.37
Декември - - 17.97 17.97
Вкупно2.7190.53 103.34 196.58
 
* Износите се во милиони прачиња
      0.24               15.22                 8.09               23.55     
           -                   8.40                 6.74               15.14     
      0.74                 8.83                 5.96               15.53     
           -                   7.91                 4.94               12.84     
      1.04               14.84                 6.57               22.45     
           -                   5.60                 6.66               12.26     
      0.70                 9.40                 9.67               19.77     
           -                   8.43                 5.50               13.93     
           -                   8.38                 4.31               12.68     
           -                   3.19               10.91               14.09     
           -                   0.35               16.02               16.37     
           -                        -                 17.97               17.97     
      2.71               90.53            103.34            196.58