Запазувајќи го принципот за транспарентно работење, Царинската управа редовно публикува годишни и квартални извештаи за своето работење.

 

 godisni izvestai intro izvestai intro statistika
 Публикации Извештаи Статистики