21 документ информации од јавен каракатер, транспарентност и отчетност:

 1. Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа 2022-2024
 2. Стратегија за развој на ИКТ на ЦУ (2021-2025)  Стратегијата можете да ја видете ТУКА
 3. Буџет
 4. Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
 5. Ревизорски извештаи
 6. План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања
 7. Правилник за внатрешна организација
 8. Органограм за внатрешна организација
 9. Правилник за систематизација на работните места
 10. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон.
 11. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство
 12. Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат ( соодветно под секоја царинска постапка поставени потребни обрасци)
 13. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
 14. Листа на информации од јавен карактер
 15. Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер.
 16. Правилник за заштитено внатрешно пријавување
 17. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
 18. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон
 19. Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања
 20. Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста не постои
 21. Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар.
 22. Најава на месечни настани или онлајн календар