Слободен пристап до информациии од јавен карактер имаат сите правни и физички лица, без разлика дали се домашни или странски.

За пристап до информациите од јавен карактер на Царинската управа потребно е да се поднесе усно, писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата - Царинска управа.

Барањето испратете го до службеното лице на Царинската управа надлежно за постапување по барање за пристап до информации од јавен карактер на следната адреса.

Царинска управа

Ул. ‘’Лазар Личеноски’’ бр.13

1000 Скопје

Службени лица
Магдалена ДимоскаОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.02 3 116 188
Драган ВасилевскиОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.02 3 116 188

За подетални информаци околу праватa и обврските на барателите и имателите на информации од јавен карактер посетете ја веб страната на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер www.komspi.mk.


Листа на информации од јавен карактер     

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РМ бр 13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Царинската управа ја објавува следната листа на информации од јавен карактер:

 • Основни информации
  • Организациона шема
  • Годишни извештаи
  • Стратегија за развој
  • Царински кодекс
 • Закони
  • Закон за Царинска управа
  • Царински закон
  • Закон за Царинска тарифа
  • Закон за акцизи
  • Закон за царински мерки за заштита на право од интелектуална сопственост
 • Спогодби и договори за слободна трговија
  • Договoр за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
  • Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина
  • Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Mакедонија и Европската Заедница
  • Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите
  • Договор за изменување и пристапување на Централно Европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА)
 • Подзаконски акти
  • Уредба за спроведување на царинскиот закон
  • Уредба за поблиски критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки
  • Уредба за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата
  • Уредба за поблиски услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки,постапката за воведување на автономни мерки,како и начинот на нивно распределување или користење
  • Уредба за употреба на средства за присила како и носењето и употреба на огнено оружје од страна на царинските служби
  • Одлука за усогласување и менување на царинска тарифа за 2010 година
  • Одлука за определување на видовите на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини
  • Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат
  • Правилник за начинот за докажување на исполнувањето на условите за здобивање и одземање на одобренијата за вршење на работи на застапување во царинските постапки и за царинската лиценца за вршење на застапување
  • Правилник за програмата и содржината на посебниот стручен испит за вршење на застапување во царински постапки и за определување на трошоци и надоместоци за спроведување на стручен испит
  • Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка
  • Правилник за видот на документите и податоците кои се означени како службена, деловна и друга тајна, начинот на нивното чување и заштита
  • Правилник за формата и содржината и начинот на употреба на симболот на Царинската управа
  • Правилник за службена облека и ознаките на чиновите и начинот на нејзино доделување и користење на царинските службеници
  • Правилник за формата,содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници
  • Правилник за формата и содржината на записникот за царински прекршок, како и формата и содржината на поканата за плаќање на глоба и платниот налог
  • Правилник висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај
  • Правилник за спроведување на законот за акцизите
  • Правилник за спроведување на Законот за царински мерки и заштита на права од интелектуална сопственост

Слободен пристап до информациии од јавен карактер имаат сите правни и физички лица, без разлика дали се домашни или странски. За пристап до информациите од јавен карактер на Царинска управа потребно е да се поднесе усно, писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата - Царинска управа. Барањето испратете го до службеното лице на Царинска управа надлежно за постапување по барање за пристап до информации од јавен карактер.

 

OBRAZEC

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година