Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Романската влада за трговска и економска соработка
Склучен1997
Ратификуван/
Стапен на сила/