Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и Унгарската влада за трговски и економски врски меѓу Република Македонија и Унгарија
Склучен1996
Ратификуван/
Стапен на сила/