Закон за ратификација на Спогодбата за трговска и економска соработка меѓу Македонската влада и Швајцарскиот федерален совет
Склучен1996
Ратификуван/
Стапен на сила/