Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за трговија и стопанска соработка
Склучен1995
Ратификуван/
Стапен на сила/