Закон за ратификација на Спогодбата за размена на стоки во 1992 година врз основа на стоковите листи, меѓу Република Македонија и Република Босна и Херцеговина
Склучен1992
Ратификуван/
Стапен на сила/