Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренијата за овластен економски оператор-безбедност и сигурност (АЕОС)
СклученВо Скопје 26 август 2019 година
Ратификуван12 декември 2019 година
Стапен на силаСлужбен весник на Република Северна Македонија бр.259 од 18 декември 2019 година
Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за утврдување на граничните процедури за железничкиот граничен премин Табановце – Прешево (на македонски и српски јазик)
СклученВо Скопје 16 февруари 2015 година
Ратификуван26 август 2015 година
Стапен на силаСлужбен весник на Република Македонија бр.148 од 31 август 2015 година

  

   

Договор за усогласен сет на податоци кои ќе се разменуваат по електронски пат преку користење на системот „SEED“ помеѓу Царинските управи на Република Македонија и Република Србија
Склучен6 август 2009 година
Ратификуван/
Стапен на сила/

  

Протокол за електронска размена на царински податоци помеѓу царинските управи на Република Македонија и Република Србија, (преку користење на системот SEED)
Склучен31 декември 2010 година
Ратификуван/
Стапен на сила/