Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за соработка и взаемна помош за царинските работи
СклученВо Баку, на 12 април 2012 година
Ратификуван10 септември 2012 горина
Стапен на сила27 декември 2012 (објава Службен весник на Република Македонија бр. 76 од 23 мај 2013 година)