Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за гранично регулирање на железничкиот сообраќај
СклученВо Скопје, на 15 септември 2011 година
Ратификуван14 февруари 2012 година
Стапен на сила/

   

Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна помош за царински прашања
СклученВо Скопје, на 11 февруари 2011 година
Ратификуван19 ноември 2011 година
Стапен на сила17 декември 2011 година

  

  

Договор за усогласен сет на податоци кои ќе се разменуваат по електронски пат преку користење на системот „SEED“ помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Царинската управа на Косово
Склучен1 октомври 2010 година во Скопје
Ратификуван/
Стапен на сила/