Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словачка за соработка и заемна помош за царинските работи
СклученВо Скопје, на 16 јули 2006 година
Ратификуван01 август 2008 година
Стапен на сила26 октомври 2008 година (објава во Службен весник на Република Македонија бр. 115 од 12 септември 2008 година)