Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за заемна соработка за царинските работи
Склученво Кишинев, на 07 јули 2005 година
Ратификуван17 јануари 2006 година
Стапен на сила1 април 2006година