Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за царинска соработка и заемна помош 
Склучен4 септември 1996 година
Ратификуван19 февруари 1997 година
Стапен на сила19 април 1997 година