Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за трговија и стопанска соработка
Склучен1995 година
Ратификуван/
Стапен на сила/

....

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Кина за взаемна соработка меѓу нивните царински органи
СклученВо Тајпеј, на 9 јуни 1999 година
Ратификуван14 јули 1999 година
Стапен на сила9 јуни 1999 година (ВОН СИЛА)