Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка и взаемна помош во царински работи
СклученВо Скопје на 14 јуни 1999 година
Ратификуван14 јули 1999 година
Стапен на сила15 јули 2000 година

   

Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за трговска и економска соработка
СклученСкопје, 7 јуни 1993 година
Ратификуван1993 година
Стапен на сила/