Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка и взаемна помош во царинските работи
СклученВо Москва на 27 јануари 1998 година
Ратификуван28 април 1998 година
Стапен на сила10 јуни 1998 година