Спогодба меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за взаемна помош и соработка меѓу нивните царински органи
СклученВо Скопје на 15 јануари 1998 година
Ратификуван19 март 1998 година
Стапен на сила3 април 1998 година

   

   

Договор за усогласен сет на податоци кои ќе се разменуваат по електронски пат преку користење на системот „SEED“ помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Царинската управа на Република Aлбанија
Склучен29 септември 2010 година во Драч
Ратификуван/
Стапен на сила/

  

Протокол за електронска размена на царински податоци помеѓу Царинските управи на Република Албанија и Република Македонија (преку користење на системот SEED)
Склучен31 мај 2012 година
Ратификуван/
Стапен на сила/