Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за заемна соработка во царинските работи
СклученВо Скопје на 17 февруари 1998 година
Ратификуван28 април 1998 година
Стапен на сила24 август 1998 година