Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за заемна соработка по царинските работи
СклученВо Љубљана, на 24 мај 2000 година
Ратификуван24 мај 2000 година
Стапен на сила1 мај 2001 година

   

Закон за ратификација на Спогодбата за размена на стоки во 1992 година врз основа на стоковите листи, меѓу Република Македонија и Република Словенија
Склучен1992
Ратификуван/
Стапен на сила/