Позиција Име Контакт

МЕНАЏМЕНТ

ДиректорСЛАВИЦА КУТИРОВslavica.kutirov@customs.gov.mk
02/ 322 43 42
Заменик директорМУАРЕМ АСАНИmuarem.asani@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 23
Советник на директоротАНАСТАС МАЖЕНКОВСКИanastas.mazenkovski@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 95
Советник на директоротМИТКО ДИМИТРOВСКИmitko.dimitrovski@customs.gov.mk
Советник на директоротТони Станковскиtoni.stankovski@customs.gov.mk
02/ 32 93 995

НЕЗАВИСНИ ОДДЕЛЕНИЈА

Одделение за соработка со директорот - Кабинет на директоротkabinet@customs.gov.mk
023293927
Началник на Одделение за внатрешна ревизијаМАЈА ХРИСТОВmaja.hristov@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 65 Моб.070 362 573

ЦАРИНАРНИЦИ

Управник на царинарница СкопјеАЛЕКСАНДАР ПЕТКОВСКИaleksandar.petkovski@customs.gov.mk
тел.02/3174 255 Моб.070 363 598
Управник на царинарница КумановоХУЛУСИ ЈАШАРИhulusi.jashari@customs.gov.mk
тел. 031/ 41 13 41 Моб.071 248 171
Управник на царинарница ШтипИВАН СПАСОВСКИivan.spasovski@customs.gov.mk
тел. 032/ 38 08 03 Моб.070 369 422
Управник на царинарница ГевгелијаТАЊА ИЛИJОСКАtanja.ilijoska@customs.gov.mk
тел. 034/ 23 01 01 Моб.071 248 176
Управник на царинарница БитолаОЛИВЕР ВУЧИНИЌoliver.vucinic@customs.gov.mk
тел. 047/ 26 93 36 Моб.070 339 668

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКИ СИСТЕМ

Помошник директор на Сектор за царински системОФЕЛИЈА БАЈОofelija.bajo@customs.gov.mk
02/329 39 32
Началник на Одделение за царинска тарифа, вредност и  потеклоЛИДИЈА ЛЕКОСКАlidija.lekoska@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 94 Моб.071 230 755
Началник на Одделение за царински и даночни постапкиГордана Динескаgordana.dineska@customs.gov.mk
070 255 850
Началник на Одделение за гранични и транзитни формалностиЃОРГИ НАУМОВСКИgorgi.naumovski@customs.gov.mk
Моб. 070 364 195
Началник на Одделение за лабораторијаНАТАЛИЈА КРУШАРОВСКАnatalija.krusarovska@customs.gov.mk
Моб. 071 248 154
Началник на Одделение за интегрирана тарифа ТАРИМОГНЕН НАУМОВognen.naumov@custom.gov.mk
Моб. 075 673 273

СЕКТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Помошник директор на Сектор за професионална одговорностРЕШАТ РАМАДАНИresat.ramadani@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 83 Моб.071 248 142
Началник на Одделение за внатрешна контролаЛИДИЈА ТАСЕВАlidija.taseva@customs.gov.mk
Моб. 070 340 817
Началник на Одделение за интегритетЈУЛИЈА НИКОЛОВСКАjulija.nikolovska@customs.gov.mk
тел.02/311 61 88 лок. 220 Моб.070 315 490
Началник на Одделение за внатрешни истрагиДејан Блажевскиdejan.blazevski@customs.gov.mk

СЕКТОР ЗА АКЦИЗИ

Помошник директор на Сектор за акцизиМЕЛИХА ПАНЕВАmeliha.paneva@customs.gov.mk
Началник на Одделение за енергенти и електрична енергија и моторни возилаРЕНЕЗИЈАНА КИПРИЈАНОВАrenezijana.kiprijanova@customs.gov.mk 
тел.02/329 39 41 Моб.070 313 716
Началник на Одделение за алкохол, алкохолни пијалоци и тутунски производиВЕСНА ЗМАЈШЕКvesna.zmajsek@customs.gov.mk
тел.02/329 39 41 Моб. 070 364 337
Началник на Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственостСУЗАНЕ АЛИЛИsuzane.alili@customs.gov.mk
тел.02/329 39 20
Началник на Одделение за акцизни дозволи и одобренијаЖАНЕТА ВАСИЌzaneta.vasic@customs.gov.mk
тел.02/329 39 65

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА И ИСТРАГИ

Помошник директор на Сектор за контрола и истраги
Началник на Одделение за истрагиАЛЕКСАНДРА ИЛИЕВСКА МИШКОВСКАaleksandra.ilievska@customs.gov.mk
 тел.02/ 329 39 89
Началник на Одделение за контрола на трговски друштваЉупчо Чинговскиljupco.cingoski@customs.gov.mk
Началник на Одделение за разузнавањеБЕКИМ ХОЏАbekim.hoxha@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 39
Началник на Одделение за оперативни работиБЛАГОЈА КРСТЕВСКИblagoja.krstevski@customs.gov.mk
02/3 293 955
Началник на Одделение за управување со ризициДРАГАН ИВАНОВСКИdragan.ivanovski@customs.gov.mk
Началник на Одделение - дежурен царински центарДРАГАН ЈОЛЕВСКИdragan.jolevski@customs.gov.mk

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Помошник директор на Сектор за информатички и комуникациски технологии
Началник на Одделение за програмирање и развојЗОРАН БЛАЖЕВСКИzoran.blazevski@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 18 Моб. 070 327 884
Началник на Одделение за апликативна поддршкаОЛИВЕРА ЧАЛОВСКАolivera.calovska@customs.gov.mk
02 329 39 44
Началник на Одделение за ИКТ инфраструктура и безбедностАНА АРИЗАНОВИЌana.arizanovic@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 75 Моб.070 327 885

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Помошник директор на Сектор за управување со човечки ресурсиВАЛЕНТИНА ПИВОВАРОВАvalentina.pivovarova@customs.gov.mk
Началник на Одделение за обукиЖАКЛИНА АНДРЕСКАzaklina.andreska@customs.gov.mk
тел. 02/329 39 28 Моб.070 279 114
Началник на Одделение за кадровиЈЕЛЕНА ЧИПУШЕВАjelena.cipuseva@customs.gov.mk
тел.02/329 39 22

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Помошник директор на Сектор за финансиски прашањаСАША САШЕКsasha.sashek@customs.gov.mk
тел.02/329 39 25 Моб.076 353 636
Началник на Одделение за наплата на приходиЗЛАТКО ПОПОВИЌzlatko.popovic@customs.gov.mk
тел.02/329 39 78 Моб.072 236 327
Началник на Одделение за финансии и сметководствоИГОР СТОЈАНОВСКИigor.stojanovski@customs.gov.mk
тел.02/329 39 83

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ РАБОТИ

Помошник директор на Сектор за административни и технички работиГОРАН ГЕРОВСКИgoran.gerovski@customs.gov.mk
Началник на Одделние за јавни набавкиМИРЈАНА СТАНОЕВАmirjana.stanoeva@customs.gov.mk
тел. 02/3 171 770
Начaлник на Одделение за бeзбедност и противпожарна заштитаБАШКИМ ЌАМИЛИbaskim.kamili@customs.gov.mk
Моб.072 276 314
Началник на Одделение за инвестиции и одржувањеЈОВО ЏУТЕСКИjovo.dzuteski@customs.gov.mk
 тел. 02/3 171 788
Начaлник на Одделение за управување со гранични преминиМАРИЈА МОМИРОВСКАmarija.momirovska@customs.gov.mk
тел. 02/3 171 770 Моб.070 315 183
Началник на Одделение за одземена и отстапена стока и магациниСНЕЖАНА ЈОВЧЕВСКАsnezana.jovcevska@customs.gov.mk
тел. 02/317 13 44 Моб.071 392 220

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Помошник директор на Сектор за правни работиБЕАДИН РАМАДАНИbeadin.ramadani@customs.gov.mk
тел.02/3 116 188 Моб.070 387 740
Началник на Одделение за правни работи, застапување и управна постапкаМЕТОДИ МИЦЕВСКИmetodi.micevski@customs.gov.mk
тел. 02/ 329 39 60 Моб.070 276 324
Началник на Одделение за прекршочна постапкаЕЛЕНА АРСЕНКОВАelena.arsenkova@customs.gov.mk 
тел. 02/ 317 11 82
Начaлник на Одделение за канцелариско и архивско работењеЈУЛИЈАНА ТОДЕВАjulijana.todeva@customs.gov.mk
тел.02/ 329 39 35 Моб.070 683 421

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Помошник директорЗЛАТКО ВЕТЕРОВСКИzlatko.veterovski@customs.gov.mk
Началник на Одделение за меѓународна соработка и европски интеграцииИЛИЈА ЈАНОСКИilija.janoski@customs.gov.mk
Началник на Одделение за проекти и стратешко планирањеКатерина Донескаkaterina.doneska@customs.gov.mk