Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
35/2018
измена - 1
Отворена постапка 30.01.201912.02.2019 во 09.00 Набавка на ИТ опрема Одлука за избор
36/2018 Отворена постапка 28.12.201812.02.2019 во 11:00 Набавка на службени моторни возила Одлука за избор
37/2018 Отворена постапка 28.12.201828.01.2019 во 11:00 Набавка на софтверско решение за SERVICE DESK Одлука за избор
35/2018 Отворена постапка 27.12.201806.02.2019 во 09:00 Набавка на ИТ опрема Направена е измена
34/2018 Отворена постапка 27.12.201821.01.2019 во 11:00 Изработка на планска, проектна и техничка документација за потребите на Царинска упрва(во внатрешноста и на гранични премини) Одлука за избор
32/2018 Отворена постапка 25.12.201814.01.2019 во 11:00 Одржување на систем за видео надзор и препознавање на регистарски таблици Одлука за избор
33/2018 Отворена постапка 25.12.201811.02.2019 во 11:00 Набавка на сигурносни пломби Одлука за избор
32/2018 БПП со оглас 25.12.201804.01.2019 во 11:00 Хотелско сместување на царински службеници Одлука за поништување
31/2018 БПП со оглас 24.12.201809.01.2019 во 11:00 Одржување на систем за евидеција на работно време Одлука за избор
31/2018 Отворена постапка 19.12.201816.01.2019 во 11:00 Набавка на канцелариски материјали Одлука за избор
30/2018 Отворена постапка 17.12.201828.01.2019 во 11:00 Набавка на масло за греење Одлука за избор
28/2018 Отворена постапка 13.12.201824.01.2019 во 11:00 Тековно одржување на објекти на гранични премини Одлука за поништување Одлука за поништување
29/2018 Отворена постапка 13.12.201808.01.2019 во 11:00 Набавка на опрема за царинска лабораторија Одлука за избор
30/2018 БПП со оглас 13.12.201824.12.2018 во 11:00 Набавка на дигитални сертификати Одлука за избор Одлука за избор
29/2018 БПП со оглас 07.12.201818.12.2018 во 11:00 Набавка на услуга за одржување фискални апарати Одлука за избор
27/2018 Отворена постапка 05.12.201826.12.2018 во 11:00 Набавка на писмоносни услуги во внатрешен сообраќај Одлука за избор
26/2018 Отворена постапка 29.11.201819.12.2018 во 11:00 Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња Одлука за избор
28/2018 БПП со оглас 28.11.201812.12.2018 во 11:00 Набавка на артикли за бифе Одлука за избор и поништување
24/2018
измена - 1
Отворена постапка 27.11.201810.12.2018 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги, демонтажа и монтажа на постоечка колска вага на Граничен премин Табановце Одлука за поништување
27/2018 БПП со оглас 21.11.201810.12.2018 во 11:00 Изработка на геодетски елаборати Одлука за избор
25/2018 Отворена постапка 20.11.201814.12.2018 во 11:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор и поништување Одлука за избор и поништување
26/2018 БПП со оглас 16.11.201828.11.2018 во 11:00 Набавка на средства за хигиена Одлука за поништување
22/2018
измена - 1
БПП со оглас 16.11.201804.12.2018 во 11.00 Набавка на храна и здравствена нега на царински кучиња Набавка на храна и здравствена нега на царински кучиња Одлука за избор
25/2018 БПП со оглас 09.11.201821.11.2018 во 11:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор и поништување
24/2018 Отворена постапка 09.11.201803.12.2018 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги, демонтажа и монтажа на постоечка колска вага на Граничен премин Табановце Направена е измена
24/2018 БПП со оглас 08.11.201820.11.2018 во 11:00 Набавка на печати и мастило Одлука за избор
23/2018 Отворена постапка 06.11.201828.11.2018 во 11:00 Одржување на рампи Одлука за поништување
22/2018 БПП со оглас 05.11.201828.11.2018 во 11:00 Набавка на храна и здравствена нега на царински кучиња Направена е измена
23/2018 БПП со оглас 05.11.201819.11.2018 во 11:00 Набавка на гуми за службените моторни возила на царинската управа Одлука за избор
21/2018 БПП со оглас 29.10.201812.11.2018 во 11:00 Набавка за кампања за спречување на корупција и судир на интереси Одлука за поништување
22/2018 Отворена постапка 29.10.201820.11.2018 во 11:00 Одржување на агрегати и УПС уреди Одлука за поништување
18/2018
измена - 2
Отворена постапка 18.10.201830.10.2018 во 11.00 Потрошен материјал за лабораторија Одлука за избор и поништување
20/2018 БПП со оглас 10.10.201806.11.2018 во 11:00 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација за потребите на Царинска управа Одлука за избор
18/2018
измена - 1
Отворена постапка 09.10.201824.10.2018 во 11.00 Потрошен материјал за лабораторија Направена е измена
21/2018 Отворена постапка 09.10.201831.10.2018 во 11:00 Одржување на машинска хала и клима уреди Одлука за избор
20/2018 Отворена постапка 03.10.201824.10.2018 во 11:00 Телекомуникациски услуги Одлука за избор
19/2018 БПП со оглас 01.10.201824.10.2018 во 12:00 Одржување на систем за наплата Одлука за избор
18/2018 БПП со оглас 28.09.201816.10.2018 во 11:00 Одржување на ПП апарати Известување за поништување на
18/2018 Отворена постапка 24.09.201818.10.2018 во 11:00 Потрошен материјал за лабораторија Направена е измена
19/2018 Отворена постапка 24.09.201824.10.2018 во 12:00 Набавка на мебел за потребите на Царинска управа Одлука за поништување
17/2018 Отворена постапка 20.09.201816.10.2018 во 12:00 Набавка на канцелариски материјали Одлука за поништување
13/2018
измена - 1
Отворена постапка 22.08.201805.09.2018 во 12:00 Набавка на службена облека за царинскаи службеници Одлука за поништување
16/2018 Отворена постапка 10.08.201819.09.2018 во 11:00 Електрична енергија Одлука за избор
17/2018 БПП со оглас 10.08.201823.08.2018 во 11:00 Набавка на тонери Одлука за избор
16/2018 БПП со оглас 06.08.201821.08.2018 во 12:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти Одлука за избор и поништување
15/2018 БПП со оглас 03.08.201814.08.2018 во 11:00 Веб пристап до платформа со бонитетни информации Одлука за избор
14/2018 БПП со оглас 26.07.201807.08.2018 во 11:00 Набавка на печати и мастило Одлука за поништување
15/2018 Отворена постапка 25.07.201822.08.2018 во 11:00 Телекомуникациски услуги Одлука за поништување
14/2018 Отворена постапка 25.07.201820.08.2018 во 10:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор и поништување
13/2018 Отворена постапка 20.07.201829.08.2018 во 12:00 Набавка на службена облека за царински службеници Направена е измена
13/2018 БПП со оглас 11.07.201819.07.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци Одлука за избор
12/2018 Отворена постапка 06.07.201803.09.2018 во 12:00 Набавка на сигурносни пломби Одлука за поништување
09/2018
измена - 1
Отворена постапка 03.07.201819.07.2018 во 12:00 Одржување и развој на интегрирана тарифна околина Одлука за избор
11/2018 Отворена постапка 02.07.201813.08.2018 во 11:00 Набавка на опрема за царинска лабораторија Одлука за избор и поништување
12/2018 БПП со оглас 28.06.201811.07.2018 во 11:00 Набавка на клима уреди Одлука за избор
10/2018 Отворена постапка 27.06.201817.07.2018 во 12:00 Одржување на Интегриран информационен систем Одлука за избор
11/2018 БПП со оглас 25.06.201809.07.2018 во 12:00 Одржување на систем за наплата Одлука за поништување
01/2018 БПП / Поедноставена тендерска 19.06.201802.07.2018г во 11.00 Систематски преглед на вработените во Царинска управа Одлука за избор
10/2018 БПП 11.06.201826.06.2018 во 11:00 Набавка на репрезентативен матерјал Одлука за избор
08/2018
измена - 1
Отворена постапка 05.06.201819.06.2018 во 11:00 Услуга за одржување на опрема-принтери, скенери и телефонски централи Одлука за избор и поништување
09/2018 БПП со оглас 30.05.201811.06.2018 во 11:00 Набавка на сефови Одлука за избор
09/2018 Отворена постапка 28.05.201809.07.2018 во 12:00 Одржување и развој на интегрирана тарифна околина Направена е измена
07/2018
измена - 1
БПП 22.05.201804.06.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци Одлука за поништување
08/2018 БПП 18.05.201829.05.2018 во 11:00 Хотелско сместување за царински службенмици Одлука за избор и поништување
07/2018 БПП со оглас 17.05.201828.05.2018 во 11:00 Сервисирање на чамци Направена е измена
08/2018 Отворена постапка 15.05.201813.06.2018 во 11:00 Услуга за одржување на опрема-принтери, скенери и телефонски централи Направена е измена
06/2018 БПП со оглас 10.05.201821.05.2018 во 11:00 Набавка на печати и мастило Одлука за поништување
07/2018 Отворена постапка 09.05.201804.06.2018 во 11:00 Набавка на мебел за потребите на Царинска управа Одлука за избор и поништување
05/2018 БПП со оглас 09.05.201823.05.2018 во 12:00 Услуга за технички преглед за регистрација на возила на Царинска управа Одлука за избор
06/2018 Отворена постапка 27.03.201816.05.2018. во 11:00 Одржување на машинска хала и клима уреди Одлука за поништување
04/2018 БПП со оглас 22.03.201812.04.2018 во 12:00 Набавка на знамиња Одлука за избор
05/2018 Отворена постапка 20.03.201808.05.2018 во 12:00 Внатрешно одржување на хигиена во објекти на Царинската управа Направена е измена
05/2018
измена - 1
Отворена постапка 20.03.201814.05.2018 во 12:00 Внатрешно одржување на хигиена во објекти на Царинската управа Одлука за избор
03/2018 БПП со оглас 13.03.201821.03.2018 во 12:00 Кетеринг Услуги Одлука за избор
02/2018 БПП со оглас 01.03.201811.04.2018 во 11:00 Набавка на клима уреди Одлука за поништување
04/2018 Отворена постапка 01.03.201821.03.2018 во 11:00 Набавка на услуги за превод од трети лица Одлука за избор
03/2018 Отворена постапка 01.03.201817.04.2018 во 11:00 Набавка на услуга за привремени вработувања Одлука за избор
02/2018 Отворена постапка 23.02.201820.03.2018 во 11:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор и поништување
01/2018 БПП со оглас 19.02.201827.02.2018 во 11:00 Кетеринг услуги Одлука за поништување
01/2018 Отворена постапка 09.02.201814.03.2018 во 11:00 Надворешнo одржување на хигиена на гранични премини и терминали Одлука за избор