Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
04841/2019 Набавки од мала вредност 24.07.201901.08.2019 во 10:00 Набавка на клима уреди
04465/2019 Поедноставена отворена постапк 18.07.201907.08.2019 во 11:00 Одржување на ИИС
04490/2019 Отворена постапка 18.07.201907.08.2019 во 11:00 Телекомуникациски услуги
04265/2019 Поедноставена отворена постапк 16.07.201912.08.2019 во 11:00 Набавка на услуги за Унапредување на ЕХИМ
02991/2019
исправка - 1
Набавки од мала вредност 28.06.201905.07.2019 во 11:00 Услуга за технички преглед за регистрација на возила
03070/2019 Отворена постапка 27.06.201907.08.2019 во 11:00 Набавка на гориво за возила и агрегати со безготовинско плаќање
02991/2019 Набавки од мала вредност 26.06.201905.07.2019 во 11:00 Услуга за технички преглед за регистрација на возила Направена е исправка
02128/2019 Отворена постапка 11.06.201916.07.2019 во 11:00 Сервисирање на возила
01427/2019
измена - 1
Отворена постапка 07.06.201919.06.2019 во 12.00 Услуги за унапредување на СОЦДАД Одлука за избор
01427/2019 Отворена постапка 29.05.201919.06.2019 во 12:00 Услуги за унапредување на СОЦДАД Направена е измена
01421/2019 Отворена постапка 29.05.201920.06.2019 во 11:00 Тековно одржување на објекти на гранични премини Одлука за избор
09/2019
измена - 2
Отворена постапка 16.04.201930.04.2019 во 11:00 Набавка на тонери, кертриџи и рибони Одлука за избор
11/2019
измена - 1
Отворена постапка 12.04.201924.04.2019 во 12:00 Услуги за привремени вработувања Одлука за избор
09/2019
измена - 1
Отворена постапка 01.04.201922.04.2019 во 11:00 Набавка на тонери, кертриџи и рибони Направена е измена
12/2019 Отворена постапка 29.03.201918.04.2019 во 11:00 Набавка на канцелариски мебел Одлука за поништување
09/2019 БПП со оглас 29.03.201910.04.2019 во 10:00 Одржување на ПП апарати Одлука за избор
10/2019 БПП со оглас 29.03.201912.04.2019 во 11:00 Миење на возила Одлука за избор
11/2019 Отворена постапка 28.03.201918.04.2019 во 12:00 Услуги за привремени вработувања Направена е измена
10/2019 Отворена постапка 28.03.201908.05.2019 во 11:00 Набавка на службена облека за царински службеници Одлука за избор и поништување
09/2019 Отворена постапка 22.03.201915.04.2019 во 11:00 Набавка на тонери, кертриџи и рибони Направена е измена
07/2019 БПП со оглас 21.03.201901.04.2019 во 11.00 Користење на услуги за печатење, скенирање и фотокопирање со изнајмување на уреди и одржување на постоечките принтери, фотокопири и скенери во ЦУ Одлука за поништување
08/2019 Отворена постапка 19.03.201907.05.2019 во 11:00 Одржување и развој на НКТС Одлука за избор
08/2019 БПП со оглас 15.03.201920.03.2019 во 11:00 Набавка на плакети, повелби и пофалници Одлука за избор
07/2019 БПП со оглас 14.03.201925.03.2019 во 11:00 Користење на услуги за печатење, скенирање и фотокопирање со изнајмување на уреди и одржување на постоечките принтери, фотокопири и скенери во ЦУ Направена е измена
06/2019 БПП со оглас 14.03.201919.03.2019 во 09:00 Набавка на Кетеринг услуги Одлука за избор
07/2019 Отворена постапка 13.03.201904.04.2019 во 11:00 Одржување на ваги Одлука за избор
06/2019 Отворена постапка 08.03.201902.04.2019 во 11:00 Одржување на рампи Одлука за избор
02/2019
измена - 1
Отворена постапка 04.03.201919.03.2019 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги и демонтажа и монтажа на постоечка колска вага Одлука за избор
04/2019 Отворена постапка 01.03.201925.03.2019 во 11:00 Потрошен материјал за лабораторија Одлука за избор и поништување
05/2019 Отворена постапка 28.02.201909.04.2019 во 12:00 Услуги за унапредување на СОЦДАД Одлука за поништување
05/2019 БПП со оглас 27.02.201911.03.2019 во 10:00 Набавка на услуги за печатење на годишен извештај, брошури, визит карти и постери Одлука за избор
03/2019 Отворена постапка 27.02.201920.03.2019 во 11:00 Одржување на агрегати и УПС уреди Одлука за избор
02/2019 Отворена постапка 21.02.201913.03.2019 во 10:00 Набавка на електронски колски ваги и демонтажа и монтажа на постечка косла вага Направена е измена
01/2019 Отворена постапка 19.02.201911.03.2019 во 11:00 Надворешна поддршка на хардвер на ИКТ системи Одлука за избор
02/2019 БПП со оглас 15.02.201927.02.2019 во 11:00 Набавка на артикли за бифе Одлука за избор
03/2019 БПП со оглас 15.02.201927.02.2019 во 11:00 Набавка на Услуги за фотографирање Одлука за избор
04/2019 БПП со оглас 15.02.201925.02.2019 во 10:00 Набавка на средства за хигиена Одлука за избор
01/2019 БПП со оглас 13.02.201922.02.2019 во 09:00 Набавка на кетеринг услуги Одлука за поништување