Своето работење Царинската управа го регулира врз основа на повеќе законски прописи и регулативи.