Лекови

За внесување на лекови во Р.Македонија потребно е посебно одобрение издадено од Агенцијата за лекови и медицински средства.

  • потврда од матична здравствена установа со податоци за идентификација на лекот и пациентот, видот на заболување, како и потпис на лекарот од кои може да се увиди потребата за набавување на лековите од тој пациент.

За лекови кои во себе содржат опојни дроги или психотропни субстанции, потребно е патникот да поседува потврда издадена од Агенцијата за лекови и медицински средства.