Дозволен број на тутунски производи ослободени од давачки во земјите од соседството

За подетални информации за други акцизни добра, дадени се линковите за споменатите веб страни.

 

АЛБАНИЈА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури, или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

извор:

http://www.dogana.gov.al/english/c/168/174/193/tobacco-alcoholic-drinks-and-coffee

 

БУГАРИЈА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

Во воздушен сообраќај

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

Во сувоземен сообраќај

 • 40 цигари, или
 • 20 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 10 пури, или
 • 50 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

извор:

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/info-traveling/goods-in-personal-luggage

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

извор:

http://www.new.uino.gov.ba/bs/Informacije%20gra%C4%91anima

 

ГРЦИЈА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

Во воздушен сообраќај

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

Во сувоземен сообраќај

 • 40 цигари, или
 • 20 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 10 пури, или
 • 50 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

извор:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/faq?catid=10252345&subcatid=10256019

 

КОСОВО

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

извор:

https://dogana.rks-gov.net/per-individ/legjislacioni/limitet-ne-import/

 

СРБИЈА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 18 години

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • вкупно 250 гр. од сите наведени производи

извор:

http://www.upravacarina.rs/cyr/Informacije/FAQ/Stranice/licniprtljag.aspx

http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/PUTNICKI%20PROMET%20SA%20INOSTRANSTVOM.pdf

 

УНГАРИЈА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

Воздушен сообраќај

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи (на пример – 100 цигари и 50 цигарилоси)

Сувоземен сообраќај

 • 40 цигари, или
 • 20 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 10 пури, или
 • 50 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

Извор:

https://en.nav.gov.hu/data/cms422240/Information_for_travellers_2016.df

 

ХРВАТСКА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи


Вкупно дозволена количина на тутунски производи за лични потреби со плаќање на пропишани давачки

 • 800 цигари, или
 • 400 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 200 пури ,или
 • 1 килограм тутун за пушење.

Внес на поголема количина од наведените не е дозволена. Количината над наведната (доколку патникот ги пријавил на царина) мора да се врати во странство, а доколку патникот не ги пријави количините поголеми од дозволените ќе се задржат под царински надзор до завршување на прекршочната постапка.

Извор:

https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/oslobodjenja-i-ogranicenja/2746

 

ЦРНА ГОРА

Тутунски производи ослободени од давачки – само за патници со возраст над 17 години

 • 200 цигари, или
 • 100 цигарилоси (кои не надминуваат 3 грама тежина по парче), или
 • 50 пури ,или
 • 250 грама тутун за пушење, или
 • соодветна комбинација на наведените количини тутунски производи

извор:

http://www.upravacarina.gov.me/vodici/vodici/139130/OBAVJEsTENJE-ZA-PUTNIKE.html

Линк со одредби за патници при влез во земји членки на ЕУ

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en