Моментало за обработка на увозни и извозни декларации во Царинската управа се користи системот Asycuda.