Со Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки се уредени условите и постапката за издавање на одобрение и лиценца за вршење на работи на застапување пред царинските органи заради спроведување на дејствија и формалности пропишани со царинските прописи, условите и постапката за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, начинот на кој се спроведува контролата над работата на овластените царински застапници и лиценцираните застапници, како и видот на евиденциите кои се водат.

Работите на лиценциран застапник може да ги врши лице кое има лиценца за вршење на застапување согласно овој закон.