Храна и ветерина

Храна е секоја супстанција или производ, во преработена, делумно преработена или непреработена состојба, наменет да биде или се очекува да биде консумирана за исхрана на луѓе.

Со поимот храна се опфатени: пијалаци, гуми за џвакање и сите супстанции, вклучувајќи ја водата, намерно вградени во храната во текот на нејзиното производство, подготвување или преработка, вклучувајќи ја и водата согласно со прописите за безбедност и квалитетот на водата за пиење.

Ветеринарната контрола се врши со цел заштита на животните и луѓето од болести кои се пренесуваат преку животни, производи, нуспроизводи од животинско потекло и предмети, активности против заразните болести кај животните, вклучувајќи зоонози, работата на Ветеринарната комора и други прашања од значење за ветеринарната дејност.


Безбедност на храна

Законски основ:

 1. Закон за безбедност на храна

Со овој закон се уредуваат основните начела за безбедност на храна и храна за животни, општите и посебните хигиенски барања за храната, организационите структури на системот на безбедност на храна и официјални контроли на храна и храна за животни.

Согласно Законот за безбедност на храна Агенцијата за храна и ветеринарство издава:

 • Согласност/Решение за пратка со храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храната и
 • Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло (ВВД)


Ветеринарна контрола

Законски основ:

 1. Закон за ветеринарно здравство
 2. Закон за нуспроизводи од животинско потекло
 3. Закон за ветеринарно-медицински препарати

Согласно горенаведените законски прописи Агенцијата за храна и ветеринарство ги издава следните документи: 

 • ВВД за живи животни (шифра N640 од кодот на лиценци од ЕХIM) и / или 
 • ВВД за производи и нуспроизводи од животинско потекло ( шифра N853 од кодот на лиценци од ЕХIМ)
 • Документот за ветеринарна проверка  за добиточна храна и производи за исхрана на животни ( шифра I 047 од кодот на лиценци од ЕХIМ)
 • Одобрение за увоз на ветеринарно медицински препарати ( шифра I 046 од кодот на лиценци од ЕХIМ


Домашни миленици

Законски основ:

 1. Закон за ветеринарно здравство
 2. Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и за начинот на постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите кои не се наменети за трговија или пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорното лице, како и формата и содржината на ветеринарно здравствениот сертификат и формата и содржината на пасошот
 3. Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот на постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорното лице, како и формата и содржината на ветеринарно здравствениот сертификат и формата и формата или друг документ што ги придружува.

Преглед и проверка на пратките домашни миленици вршат:

 • При транзит, надлежните царински службеници на влезните царински испостави,
 • При увоз, надлежните ветеринарни инспектори на граничние премини

При транзит надлежниот царински службеник  е должен да врши проверка на:

 • Ветеринарно здравствен сертификат издаден од официјален ветеринар од земјата на испорака
 • Пасош издаден од официјален ветеринар од земјата на испорака, кој е задолжителен за сите видови кучиња, мачиња и ласици,
 • Изјава, издадена од сопственикот или овластеното лице, која е задолжиелна за сите видови птици

При увозна постапка надлежниот царински службеник ќе го одобри увозот доколку ветеринарниот инспектор на граничниот премин ќе издаде Ветеринарен влезен документ (ВВД).