Главна задача на царинската лабораторија е спроведување на анализи за идентификација на мостри земени од страна на царинските службеници и издавање на мислење за тарифна класификација за анализираните мостри, во согласност со Хармонизираниот систем и Комбинираната номенклатура.

Со развојот на Царинската лабораторија сé повеќе се менува и нејзината основна функција. Имено, од првичното вршење на анализи со цел правилно утврдување и наплата на царината и другите увозни давачки, сé поактуелна е заштита на животната средина, здравјето и безбедноста на граѓаните преку откривање на стоки чиј увоз е ограничен или забранет.

Лабораториски простор и опрема

Царинската лабораторија располага со две инструментални лаборатории и една припремна лабораторија.

Инструменти и помошна опрема

  • Хроматографски инструменти:
   • Гасен хроматограф со пламен јонизирачки детектор (GC/FID)
   • Гасен хроматограф со масен детектор (GC/MS)
   • Течен хроматограф (HPLC)
  • Спектроскопски инструменти:
   • Браново дисперзионен x-ray флуоресцентен спектрофотометар (WDXRF)
   • Индуктивна плазма (ICP)
   • Фуриер трнсформ инфрацрвена спектроскопија (FT-IR)
   • Ултравиолетова спектроскопија (UV-VIS)
  • Други инструменти:
   • Soxlet- за екстракција
   • Soxterm за хидролиза
   • Kjeldahl- за одредување на азот и протеини
   • инструмент за дестилација
   • инструмент за густина
   • микроскоп
   • рефрактометар
   • тензиометар итн.

Типови на анализи што се вршат во царинската лабораторија

   • Масла за подмачкување(глава 27 vs. глава 34):
    • дестилација,
    • густина,
    • FTIR метода
   • Нафтени деривати - горива:
    • Содржина на сулфур,
    • FTIR метода,
    • Одредување на Solvent Yellow 124 во гасни масла
   • Млечни производи:
    • Одредување на вкупни масти,
    • Одредување на млечни масти,
    • Идентификација на замени за млечните масти и масла,
    • киселински број,
    • слободни масни киселини,
    • јоден број
   • Други мостри:
    • Содржина на шеќер во производи од шеќер,
    • Содржина на шеќер во какао и какао производи,
    • Идентификација пластични маси,
    • Хлориди во форма на натриум хлорид кај производи од овошје и зеленчук,
    • Јодати во сол за човечка исхрана,
    • ПАМ-површински напон,
    • Текстилни материјали – идентификација

Аналитички методи кои се употребуваат во царинската лабораторија

    • Eнзимско определување на скроб и продукти на негова деградација, во прехранбени производи,
    • Дестилација на нафтени производи на атмосферски притисок,
    • Определување на:
     • Еуромаркер (Solvent Yellow 124) во гасни масла и керозин,
     • киселинската вредност и содржината на слободни масни киселини,
     • сулфур во нафтени производи со помош на флуоресцентна спектрометрија со Х-зраци,
     • содржина на протеини,
     • теобромин во производи што содржат какао со високо ефикасна течна хроматографија,
     • јоден број,
     • колориметриска пепел во шеќер,
     • хлориди во зеленчук,
     • испарливи киселини,
     • површински напон на течност,
     • содржина на алкохол во пиво,
     • содржина на хлориди во замрзнати и солени пилешки гради,
     • содржина на шеќери во прехранбени производи,
     • содржина на метали,
     • содржина на млечни маснотии,
     • содржина на фосфор во детергенти,
     • концентрација на боја и маркер со ултравиолетов спектрофотометар,
     • содржина на јодати во сол и
    • Одредување на проценти на злато во легури на злато (накит) со метод на абразивна плоча со каратни игли.

Придружни документи