Увоз

При увоз на стока царинскиот орган наплатува увозни и извозни давачки и други давачки и даноци во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци.

Странска стока може да се внесе на царинското подрачје преку царински гранични премини во времето кога тие се отворени за промет.

За царинските гранични премини се сметаат граничните премини преку кои се врши промет на патници или стока во согласност со царинските или другите прописи и нивната категоризација.

Увозот за стоката која подлежи на фитосанитарна, ветеринарна или друга пропишана контрола е дозволен само преку граничните премини кои во согласност со прописите од соодветната област се одредени за внесување и изнесување на таква стока.

Стоката која е внесена во царинското подрачје е предмет на царински надзор од моментот на нејзиното внесување. Таквата стока може да биде предмет на контрола од царинскиот орган во согласност со важечките прописи.

Стоката останува под царински надзор се додека е потребно да се одреди нејзиниот царински статус.

Стоката внесена во царинското подрачје без одложување се пренесува до:

  1. царинскиот орган на граничниот премин или до друго место определено или одобрено од царински орган или
  2. слободна зона, доколку стоката се носи директно по:
    • воден или воздушен пат или
    • по копнен пат без преминување преку други делови на царинското подрачје кога слободната зона се наоѓа на копнената граница на Република Македонија и друга земја.

Сета стока која се става во царинска постапка мора да биде опфатена со царинска декларација за таа царинска постапка.

Царинската декларација се поднесува:

  • во писмена форма;
  • со употреба на техника за електронска обработка на податоци кога тоа е одобрено од царинскиот орган или
  • усно или на кој било друг начин со кој лицето кое ја поседува стоката бара ставање на стоката во царинска постапка.

Царинска декларација во писмена форма се поднесува на пропишан образец. Царинската декларација во писмена форма мора да биде потпишана и мора да ги содржи сите податоци кои се неопходни за спроведување на царинските прописи со кои е регулирана царинската постапка за која стоката е декларирана.

Кон царинската декларација се приложуваат сите документи потребни за спроведување на прописите со кои е регулирана царинската постапка за која стоката е декларирана.

Кога со прифаќањето на царинската декларација настанува царински долг, стоката опфатена со царинската декларација нема да се пушти доколку царинскиот долг не се плати или не се поднесе гаранција.

Странска стока која е внесена во царинското подрачје на Република Македонија се до моментот на определување на царинско дозволено постапување или употреба на стока е под царински надзор и има третман на привремено чувана стока во царинската испостава каде била ставена на увид или на друго место кое е определено, одобрено и контролирано од таа царинска испостава.

Вообичаено оваа стока се става во одобрено место за привремено чување, а држателот треба да поднесе гаранција за обезбедување на царинскиот долг кој може да настане.

Со пуштање на стока во слободен промет странската стока добива статус на домашна стока. Стоката се става во постапка на пуштање во слободен промет со поднесување на царинска декларација.

Поднесување на царинска декларација е ставање на увид на царинската декларација на надлежниот царински орган од страна на декларантот во пропишана форма и начин за спроведување на одредена царинска постапка.

Увозот за облагородување овозможува увезените репроматеријали или полупроизводи да се облагородуваат(обработуваат, преработуваат, доработуваат или поправаат) за повторен извоз, без да се платат увозни давачки и ДДВ за стоката.

Со постапката на извоз за облагородување, се одобрува домашна стока привремено да се извезе од царинското подрачје за да се подложи на операции на облагородување, а производите добиени од таквите операции да бидат пуштени во слободен промет со целосно или делумно ослободување од плаќање на увозните давачки.

Со постапката на привремен увоз се овозможува употреба на странска стока во царинското подрачје, со целосно или делумно ослободување од плаќање на увозни давачки и без примена на мерки на трговска политика, ако истата е наменета за повторен извоз во непроменета состојба, освен вообичаеното намалување на вредноста заради нејзината употреба.

Постапката на царинско складирање се врши без плаќање увозни давачки, акциза и ДДВ, без примена на мерки на трговска политика кои се применуваат при пуштање на стока во слободен промет, со примена на мерките на трговска политика кои се однесуваат на внесување на стока во царинското подрачје на РМ.

Со постапката на преработка под царинска контрола се овозможува употреба на странска стока во царинското подрачје, во операции со кои се менува нејзиниот вид или состојба, без да подлежи на плаќање на увозни давачки или мерки на трговската политика и се овозможува пуштање во слободен промет на производи коишто се резултат на такви операции со плаќање увозни давачки кои одговараат за тие производи. Таквите производи се нарекуваат преработени производи.