Со постапката на привремен увоз се овозможува употреба на странска стока во царинското подрачје, со целосно или делумно ослободување од плаќање на увозни давачки и без примена на мерки на трговска политика, ако истата е наменета за повторен извоз во непроменета состојба, освен вообичаеното намалување на вредноста заради нејзината употреба.

Стоката може да се декларира за привремен увоз со:

  • Царинска декларација во писмена или електронска форма
  • Усна царинска декларација(за одредена стока), кон која на барање на царинскиот орган се приложува спецификација на стоката,
  • На друг начин(на пример со конклудентно дејство)

Упатство за привремен увоз и извоз на амбалажа

Евиденција за привремен увоз/извоз на амбалажа

Корисничко упатство усна декларација

Упатство за привремен увоз

Евиденција  за привремен увоз/извоз на амбалажа