Царински долг е обврска на лицето да го плати износот на увозни или извозни давачки кои се пропишани за предметната стока. Царинскиот орган наплатува увозни и извозни давачки и други давачки и даноци во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци.

Со гаранција се обезбедува плаќање на царински долг кој настанал или царински долг кој би можел да настане, како и други давачки и даноци за кои царинските органи се овластени да ги наплаќаат во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци, како и камати кои настанале или би можеле да настанат во врска со давачките за кои гаранцијата е поднесена и прифатена.

Упатсво за царински долг

Барање/одобрение за одложување на плаќање на царински долг

Пресметка/решение за плаќање на одложените увозни давачки

Барање за прифаќање на готовински депозит за обезбедување на долг во царинската постапка

Барање за прифаќање на поединечен готовински депозит

Барање за прифаќање на банкарска гаранција / анекс

Известување

Гаранција за обезбедување на долг во царинска постапка Прилог 60

Потврда за готовински депозит Прилог 61

Образец на барање за враќање или простување Прилог 62

Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција Прилог 60 б

Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција Прилог 60 а

Готовински депозит - начин на пополнување на уплатница во соцдад (образец ПП 50) Прилог 1

Евидентна сметка 845-ххх-00960 - Начин на пополнување на уплатница во СОЦДАД (образец ПП 50) Прилог 2

507- за плаќање на обврски по решение за дополнителна наплата и по член 232 Прилог 3